Wat is een Ouderinitiatief? 

Een ouderinitiatief is een aanmelding van een groep kinderen op een basisschool welke qua samenstelling geen afspiegeling van zijn buurt is en waar zij voorrang hebben (o.b.v. woonadres). Het betreft hierbij een aanmelding van kinderen uit de buurt op de school van eerste voorkeur, die tezamen de school een betere afspiegeling van de buurt maken. Ouderbetrokkenheid en buurtcohesie leiden geven zodoende verdieping aan burgerparticipatie.

  • Het gaat om de aanmelding van een groep kinderen (minimaal 6) die in hetzelfde schooljaar vier jaar wordt;
  • Het ouderinitiatief heeft ten doel eraan bij te dragen de school een afspiegeling van de buurt te maken of te laten blijven;
  • Voor alle deelnemende kinderen van de groepsaanmelding is de school een voorrangsschool en wordt de school als 1e voorkeur opgegeven;
  • Kinderen van het ouderinitiatief zijn bij de plaatsing verzekerd van een plaats op de school; 
  • Een ouderinitiatief mag niet leiden tot verdringing van broertjes/zusjes, VVE-indicatie of IKC-deelname).

Uitdagingen

Voor het slagen van een ouderinitiatief is een reeks aan factoren van belang; in de goede samenwerking hiervan ligt de kans verscholen op succes. De school zelf speelt hierin een voorname rol: niet alleen moeten de onderwijsinhoudelijke factoren in orde, aantrekkelijk en uptodate zijn; tevens moeten de schoolresultaten goed zijn, is enthousiasme en inzet van het hele team een vereiste en dient de school voor een langere periode tijd en middelen te investeren. 
Voor ouders is vaak het zetten van de eerste stappen een uitdaging ; 'wat betekent het als mijn kind tezamen met andere kinderen onderdeel van zo'n initiatief vormt', maar ook zaken als 'hoe vind je meerdere ouders die ook actief betrokken willen zijn bij de verdere ontwikkeling van een mooie school in mijn buurt'. De afstemming met de huidige populatie, zorgen dat zij nauw betrokken zijn bij ontwikkelingen is cruciaal. 
Deze website heeft ten doel dit proces te faciliteren; er is informatie te vinden over het ouderinitiatief. Tevens kunt u vragen/opmerkingen achter laten onder 'Contact'. We kunnen u in contact brengen met andere ouders met eenzelfde ambitie of die reeds ervaring hebben opgedaan met het opzetten van een ouderinitiatief. Ook voor verdere vragen t.a.v. een ouderinitiatieven bij u in de buurt kunt u uw gegevens bij 'Contact' achterlaten en ontvangt u z.s.m. reactie.